Cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
Ngày đăng: 13/01/2024
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG

LÃNH ĐẠO ĐÀI

1. Giám đốc, Tổng Biên tập: Ông Đoàn Xuân Hiếu

Điện thoại: 0981 555 544        Email: hieudx@danang.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Ông Hồng Quang Năm

Điện thoại: 0913 476 775      Email: namhq1@danang.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: 0983 000 609       Email: hanhptm3@danang.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Tổ chức và Hành chính

* Ông: Đặng Quốc Phồn                     Trưởng phòng                  Điện thoại: 0989 445 560 

* Ông: Lương Hào                              Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0905 097 423

* Bà: Cao Thị Phương Thảo               Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0905 628 505

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

* Ông: Phạm Công Sơn                      Trưởng phòng                  Điện thoại: 0913 413 998

* Bà: Hoàng Thị Lệ Thu                     Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0903 065 232

3. Phòng Thời sự

* Ông: Phan Xuân Ánh                      Trưởng phòng                  Điện thoại: 0913 800 868

* Ông: Lê Quang Nuôi                       Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0913 402 187

* Ông: Phan Công Khương                Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0905 505 393

4. Phòng Chuyên đề

* Bà: Nguyễn Thị Thanh Thu            Trưởng phòng                  Điện thoại: 0905 181 373

* Bà: Võ Thị Kim Phượng                 Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0905 133 768

5. Phòng Văn hóa - Thể thao – Giải trí

* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết           Trưởng phòng                  Điện thoại: 0905 157 526

* Bà: Vũ Thị Kiều Nga                      Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0989 161 201

* Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Linh          Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0989 230 459

6. Phòng Nội dung số

* Bà: Trần Thị Việt Hà                      Trưởng phòng                  Điện thoại:  0906435979 

* Bà: Nguyễn Thị Sương                   Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0914 120 555

7. Phòng Biên tập

* Bà: Lê Thị Bích Liên                       Trưởng phòng                  Điện thoại: 0905 747 717

* Bà: Đỗ Thị Thu Hằng                      Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0986 974 838

* Bà: Bà Phan Thị Sinh                      Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0935 806 689

8. Phòng Phát thanh

* Bà: Trần Thị Tam                             Phó Trưởng phòng phụ trách   Điện thoại:  0949 210 211

* Ông: Trịnh Quang Long                  Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0905 313 176

* Bà: Nguyễn Thị Thu                        Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0942 494 983

9. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ

* Ông: Nguyễn Thanh Vũ                  Trưởng phòng                  Điện thoại: 0963 624 777

* Ông: Trần Văn Sâm                         Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0903 578 809

* Bà: Trần Thị Nết                              Phó Trưởng phòng           Điện thoại: 0914 044 342

 


Tin liên quan

Không có dữ liệu