Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững
Ngày đăng: 31/05/2020
Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) nhằm định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quan điểm, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng.

Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v